به کارخانه تولید پیچ و مهره پارسیان خوش آمدید

مهره M4 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

36500

37500

38000

39000

39500

مهره M5 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

36500

37500

38000

39000

39500

مهره M6 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

35000

36000

36500

37500

38000

مهره M8 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

34500

35500

36000

37000

37500

مهره M4 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

36500

37500

38000

39000

39500

مهره M5 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

36500

37500

38000

39000

39500

مهره M6 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

35000

36000

36500

37500

38000

مهره M8 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

34500

35500

36000

37000

37500

مهره M4 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

36500

37500

38000

39000

39500

مهره M5 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

36500

37500

38000

39000

39500

مهره M6 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

35000

36000

36500

37500

38000

مهره M8 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

34500

35500

36000

37000

37500

مهره M10 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

32500

33500

34000

35000

35500

مهره M12 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

33000

34000

34500

35500

36000

مهره M16 آبکاری

تا سقف
هرکیلو (تومان)

5000 کیلو:

3000 کیلو:

1000 کیلو:

500 کیلو:

200 کیلو:

34000

35000

35500

36500

37000

جهت جذب نمایندگی با شماره 09120917607 تماس حاصل نمایید.